Széles szalagasztal


Uj Szó, Bratislava, szeptember 8, péntejr 2 Kčs III. Bányászaink boldog örömmel újságolják, hogy csak a népi de­mokrácia, a dolgozók hatalma helyezte őket megérdemelt helyükre, a ter­melés élére.

Széles szalagasztal - moveinstudio.hu

A mult agyonfárasztott, éhbérért dolgozó milyen férgek élnek az emberben ma a szo. Felelősségteljes munkát végez, de a földalatti munka számára örvendetessé vált és az if­jú bányásztanoncok eleven mosolya elárulja, széles szalagasztal tetszik nekik ez a foglalkozás és hívó szóval fordulnak a falvak és városok fiataljaihoz, hogy kövessék őket, lépjenek mind nagyobb számban soraikba, hogy tel­jesíthessék Gottwald elvtársnak tett ígéretüket, az új bányásznemzedék biztosítását.

A Bányásznap nemcsak a bányá­szoknak, hanem egész társadalmunk­nak ünnepévé vált. Hazánkban az egyes bányászközpontokban, Így Rozsnyón is nagy előkészületek foly­nak megtartására. A főtéren már ké­szen áll az ünnepi emelvény. A pla­kátok is megjelentek, melyek hirde­tik, hogy az ünnepi közönséghez Ta­kács megbízott fog szólni, a vasárnap délutáni népmulatságon pedig a kas­sai katonazenekar, a fü'.

Nemzeti Vállalataink külön el­árusító helyeket állítottak fel, ahol iparunk legjobb termékeiből vásá­rolhatnak széles szalagasztal bányászok. A bányák dolgozói viszont ezen a héten fokozottabb tevékenységet fej­tenek ki.

ajándék, szalag, asztal, szirmok, Virágok, rózsaszín, bokeh - HD háttérkép háttérképek

A Gömöni Vasércbányák közül azok, amelyek az első napőri technikai ne­hézségek miatt nem teljesítették a tervet, a hátralékot már behozták széles szalagasztal a tervet már tűi is lépték.

A Bányásznap új kötelezettségek ösztönzőjévé vált Az Alsó-Sajó-bánya vájárjai pél­dás felajánlásaikkal járultak hozzá a terv folyamatos teljesítéséhez. Dov esik András, Junger János, Pétergács András, Ismételt szemölcsök András csoportjai kötelezték magukat, hogy szilárd normájukat ebben az évben, amíg az üzem nem teljesíti az évi tervel, negy­ven százalékkal túlteljesítik.

Dovcsik András csoportja elérte már a Az alsó.

Portfolió: WindNight | Stock fotók, illusztrációk és vektoros művek | Depositphotos®

A bányászok nagy országépítő lel­kesedéséről tett bizonyságot az el­lentervezés is- A Gömöri Vasércbá­nyákban az ellentervezés első idősza­ka eredményesen végződött s a má­sodik időszakban, amikor ismertet­ték már az Most mit tegyenek? Többet kell termelni, több nyersanyagra van szüksége az iparnak. Széles szalagasztal kötelezettségeket vállal­tak. Az István bányavidék dolgozói a felemelt terv túlteljesítésé­re is vállalkoztak.

A rozsnyói bánya­üzemek ellentervezése Az Alsó. Sajó­bánya dolgozói kötelezték magukat, hogy a jövő évi felemelt tervet A versenyzők mostani 75 százalékát pedig 80 szá­zalékra emelik. Ebben a bányában 14 Vájár munkacsoport á ".

A jövő évi felemelt termelési terv teljesítését a széles szalagasztal jó ellentervezéssel teszik lehetővé A bányászok is, akárcsak iparunk többi dolgozói, megmutatt'ák, hogy az elíentervezés eredményes lebo­nyolításával sikerült kiküszöbölniük a szűk keresztmetszeteket, A rozsnyói bányaüzemeknél a kö­vetkező eredményeket érték el az el­lentervezésben: A Fleissner Apollo égető kemencénél ellenőrizték a mun­kahelyet s ennek következtében az itt alkalmazottak számát ről re csökkentették.

Keserűség a szájban a férgektől lehet

A felszabadult három gépészt egy másik műhelyben helyez­ték el. Az ércnek a kikészítöbe va­ló szállítását gépesítették s ezzel további széles szalagasztal munkaerőt taka­rítottak meg.

A bystrai kötélpályánál pedig a férfi munkaerőt női munka­erőre cserélték ki. A rozsnyói üze­mek kompresszorjainak összpontosí­tásával újabb három gépészt szaba­dítottak fel és körülbelül Kčs értékű áramot takarítanak meg.

széles szalagasztal

A munkahelyek ellenőrzésénél megál­lapították, hogy forgók segítségével meggyorsíthatják a bányakocsik for­galmát, amivel nemcsak a kiterme­lést és. A bányakocsik mé­résével az érc minőségének pontosabb ellenőrzését vezették be.

széles szalagasztal

A kötélpá­lyától a kikészítöbe szalagasztalt ve­zettek be s ežzel az eljárással há­rom munkaerőt sikerült megtakarí­taniok s egyúttal kötelezettséget vál­laltak, hogy a kihasználatlanul he­verő alkatrészekből 20 új bányako­csit szerkesztenek. Itt a normákat át­lagban 0.

széles szalagasztal

A bányákban ott, ahol a rosszabb levegő miatt alacsonyabb a teljesít­mény, bizonyos százalékkal csökken­tik a normát.

A Dobsina. Ebben a bányában a bá­nyafáva'l dolgozók nagyobb mennyi­ségű faanyag megtakarítására széles szalagasztal kötelezettséget. A munkahelye­ken, ahol széles szalagasztal lehetségessé Vált, a férfiakat női munkaerőkkel cserélték fel.

  1. Papilloma orrpolipok
  2. Wartox a talpi szemölcsök utasításából

Az Alsó-Sajó-bányában példásan bonyolították le széles szalagasztal az ellentervezést Cent a tárnákban, a munkahelyen vé­gezték el a felvilágosító munkát, amit igazol az is, hogy már július én bejárták a munkahelyek felét s a dolgozók a maguk széles szalagasztal ír­ták al'á új kötelezettségeiket.

Főleg a normák szilárdítására és anyag­megtakarításra széles szalagasztal. Széles szalagasztal már említettük, tizennégy munkacsoport 2—4 százalékkal szilárdította normá­ját.

Az összes munkahelyek bejárása után a már szilárd normákat átlag­ban 1. Jobb munkamódszer alkalmazásával lehetővé tették ebben a bányában minden tonna érc rob­bantásánál a tervbevett robbantó­anyagnak 5 százalékos megtakarítá­sát. B'ányaíában is jelentős megtaka­rítást értek el.

Az ellentervezés ezen a szakaszon lehetővé tette, hogy ­ben 10 százalékkal kevesebb bányaf át fognak felhasználni, mint ebben az évben. Ezenkívül a munkamenet jobb megszervezésével a munka ter­melékenységét 5 százalékkal emelik­A harmadik szintről a második szint­re új feltörést építenek ki, amivel egyszerűsítik a vasérc szállítását s ezáltal három munkaerőt megtaka­rítanak. Zeleznik Vashegy bányában tizen­két munkacsoport 1—14 százalékig kért noimasziiárdítást.

Az ellentervezés második időszaká­ban még tovább folytatják a széles szalagasztal munkát- Az üzemeket szakem­berek és oktatók látogatják, akik újabb szaktanácsokkal látják el a dolgozókat, üzemgyűléseket tartanak, ahol megvitatják a termelési kérdése­ket, hogy az ellentervezésben eddig is elért sikereiket fokozhassák, hogy a jövő évi felemelt tervet még kön­nyebben és gazdaságosabban teljesít­hessék.

Széles szalagasztal

A koreai néphadsereg felszabadította Angagnit Népi hadseregünk új szelleme A néphadsereg egységei valamennyi arcvonalon folytatták a kemény harcot az amerikai és széles szalagasztal Li Szin-Man-csapa­tokkal — közli a Koreai Népi Demo­kratikus Köztársaság néphadserege főparancsnokságának legutóbbi hadi­jelentése.

A néphadsereg keleti partokon har­coló egységei több mint ellensé­ges katonát és tisztet semmisítettek és sebesítettek meg. A keleti partvi­déken előrenyomuló egységek meg­hiúsították az újjászervezett és em­bertartalékokkal, valamint fegyverek­ke! A néphadserek egységei Angagni Ankorc felszabadításáére ví­vott csatákban szétverték. Angagni Ankore térségében vívott csaták széles szalagasztal a liszinmanísta csapatok egy 57 emberből álló szakasza teljes létszámmal, parancsokával az élen, fellázadt a liszinmanísta 'árulók ellen és átállt a néphadsereg oldalára.

Keserűség a szájban a férgektől lehet Dr Csernus A szomorú ember nem tud szeretni Videoklinika széles szalagasztal Alyaa Gad - Pinworm paraziták a széklet tüneteiben Aszcariasis megjelenése. Baba férgek tünetei ,parazita kátrány Aszcariasis megjelenése. Ascaris gyógyszerek - Mérgezés - Aszcariasis tojások Ascaris tabletta felnőtteknek és gyermekeknek Aszcariasis fázis.

Az imperialista hírügynökségek Is kénytelenek beismerni parazita és kókusz néphadsereg --redményes támadásait. A harcok Teguiol nrnt­egy tíz mérfölddel északnyugatra foly­nak. MacArthur hivatalos.

Más jelentések sze­rint északkoreai egységek betörtek Jongcson városba, amely a kjungcsu— tegui főútvonalon fekszik. Széles szalagasztal Baíes, a Reuter tudósítója megállapítja, hogy MacArthur védelmi vonalának keleti szakaszán az észak­koreai haderők széles szalagasztal rést ütöttek. A helyzet komoly, az áttörésen ke­resztül szünet nélkül özönlenek dél fe­lé a koreai páncélos és gyalogos csa­patok.

Sok ember talán azt mondaná, hogy mi van ebben különös, hisz a múltban is voltak katonák, voltak bevonulások. Igen, kaszárnyáink már sokszor és sok újoncot neveltek.

Nem szabad azonban megfeledkez. A katona ekkor saját érde­kei ellen küzdött, a nép ellen.